ΤΟ Twitter ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Από τον Φεβρουάριο του 2012 περίπου το 15% των ενηλίκων περιηγητών του διαδικτυακού περιβάλλοντος κάνει χρήση του Twitter. Στο πλαίσιο μια τυπικής μέρας το ποσοστό που επιδίδεται σε αυτή τη συνήθεια ανέρχεται στο 8%. Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 οι χρήστες μιας τυπικής μέρας εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση, στην οποία φαίνεται να έχει συμβάλει η αυξανόμενη προσφυγή του κοινού στα έξυπνα τηλέφωνα (smart-phones).

Μεταξύ των ομάδων του κοινού που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης του Twitter είναι οι Αφρικανο-Αμερικανοί, οι ενήλικες νεαρής ηλικίας και οι χρήστες κινητών συσκευών. Ειδικότερα, πάνω από το ένα τέταρτο (28%) των Αφρικανο-Αμερικανών περιηγητών του διαδικτύου χρησιμοποιεί το Twitter και το 13% μάλιστα το αξιοποιεί στο πλαίσιο μιας τυπικής ημέρας. Στις ηλικίες 18-29 η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας υιοθετείται περίπου από το ένα τέταρτο των χρηστών του διαδικτύου (26%), ποσοστό διπλάσιο συγκριτικά με εκείνο των ατόμων που έχουν ηλικία 30 έως 49. Στις πιο νέες ηλικίες χρηστών του διαδικτύου (18-24) το ποσοστό των φίλων του Twitter ανέρχεται στο 31%. Επίσης οι κάτοικοι των αστικών και προαστιακών περιοχών είναι πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τοTwitter από εκείνους των αγροτικών περιοχών.

Η χρήση του Twitter την περίοδο Νοέμβριος 2010-Φεβρουάριος 2012.
Ποσοστά χρηστών του διαδικτύου που καταφεύγουν στο Twitter (σε μία τυπική μέρα και εν γένει).
Πηγή: Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Έρευνα τον Χειμώνα του 2012, 20 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου 2012. Ν= 2,253 ενήλικες με ηλικία από 18 και άνω, συμπεριλαμβανομένων 901 συνεντεύξεων σε κινητό τηλέφωνο. Συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στα Αγγλικά και στα Ισπανικά. Περιθώριο λάθους +/- 2.7% βαθμοί για τους διαδικτυακούς χρήστες (n=1,729).

Στο διάστημα Μάιος 2011 – Φεβρουάριος 2012 η αξιοποίηση του Twitter εμφάνισε εντυπωσιακή άνοδο στα άτομα ηλικίας 18-24 τόσο στο πλαίσιο μιας τυπικής μέρας όσο και εν γένει. Όσον αφορά στο γενικότερο πληθυσμό η χρήση του εν λόγω κοινωνικού μέσου παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους με πολύ μικρές αυξομειώσεις στις περισσότερες κύριες δημογραφικές ομάδες.

Πίνακας 1: Υιοθέτηση Twitter κατά ηλικία, 2010-2012.

Ποσοστό διαδικτυακών χρηστών σε κάθε ηλικιακή ομάδα που αξιοποιεί το Twitter.

Νοέμβριος 2010 Μάιος 2011 Φεβρουάριος 2012
Όλοι οι Ενήλικες

8%

13%

15%

18-24

16

18

31

25-34

9

19

17

35-44

8

14

16

45-54

7

9

9

55-64

4

8

9

65+

4

6

4

Πίνακας 2: Χρήση Twitter κατά ηλικία στο πλαίσιο μιας «τυπικής μέρας», 2010-2012.

Ποσοστό διαδικτυακών χρηστών σε κάθε ηλικιακή ομάδα που αξιοποιεί το Twitter εντός μιας τυπικής μέρας.

Νοέμβριος 2010 Μάιος 2011 Φεβρουάριος 2012
Όλοι οι Ενήλικες

2%

4%

8%

18-24

4

9

20

25-34

5

5

11

35-44

2

6

9

45-54

2

3

3

55-64

1

2

4

65+

<1

<1

1

Η χρήση του Twitter είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατοχή κινητών συσκευών επικοινωνίας και ιδιαίτερα με την κατοχή έξυπνων τηλεφώνων (smart-phones). Ένας στους πέντε κατόχους smart-phone (20%) είναι χρήστης του Twitter και μάλιστα το 13% αξιοποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία στο πλαίσιο μιας τυπικής μέρας. Τα άτομα ηλικίας 18-24 που τον τελευταίο χρόνο εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση ως προς την υιοθέτηση του twitter είναι ταυτοχρόνως η ομάδα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση ως προς την απόκτηση smart-phone.

Μεταξύ των κατόχων κινητών τηλεφώνων εν γένει μόλις το 9% αξιοποιεί το twitter στο τηλέφωνό του και στο πλαίσιο μιας τυπικής ημέρας το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 5%. Όσον αφορά στους κατόχους smart-phone τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πιο υψηλά: το 16% εξ αυτών χρησιμοποιεί το twitter μέσω της έξυπνης συσκευής και στο πλαίσιο μιας τυπικής ημέρας το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 10%.

Πίνακας 3: Ποιος χρησιμοποίει το Twitter στο κινητό τηλέφωνο

Ποσοστό ενηλίκων κατόχων κινητού τηλεφώνου που αξιοποιεί το Twitter μέσω του κινητού.

Όλοι οι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου (n=1954)

9%

Άνδρες (n=895)

9

Γυναίκες (n= 1059)

9

Ηλικία
18-24 (n= 225)

22

25-34 (n= 230)

14

35-44 (n= 276)

9

45-54 (n= 371)

5

55-64 (n= 387)

3

65+ (n= 429)

<1

Μορφωτικό Επίπεδο
Μη κάτοχοι διπλώματος Λυκείου (n=156)

10

Απόφοιτοι Λυκείου (n= 542)

6

Μόρφωση σε Κολλέγιο (n= 490)

9

Μόρφωση και μετά το Κολλέγιο (n= 752)

11

Γεωγραφική Περιοχή
Αστική (n= 557)

10

Προαστιακή (n= 993)

9

Αγροτική (n= 316)

6

Πηγή: Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Έρευνα την Άνοιξη του 2012, 15 Μαρτίου-3 Απριλίου 2012. Ν=2,254 ενήλικες με ηλικία από 18 και άνω, συμπεριλαμβανομένων 903 συνεντεύξεων σε κινητό τηλέφωνο. Συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στα Αγγλικά και στα Ισπανικά. Περιθώριο λάθους +/- 2.6% βαθμοί για τους κατόχους κινητού τηλεφώνου (n=1,729).

 

Αχιλλέας Καραδημητρίου